Tietosuojaseloste

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2016/679 sekä henkilötietolain 523/1999 10 §:n mukainen tietosuojaseloste ja seloste käsittelytoimista.

1. Rekisterin nimi
Päijänteen laivurit ry:n jäsen- ja alusrekisteri

2. Rekisterinpitäjä
Päijänteen laivurit ry

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevassa asiassa
Jouni Salminen, rekisterinhoitaja
jouni.salminen@paijanteenlaivurit.fi
040 0542825, Jämsä

4. Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus
Rekisteriä käytetään jäsenasioiden hoitoon sekä jäsen- ja alusmaksujen perintään. Jäsenrekisteriin kerättäviä tietoja käytetään myös alusluettelon julkaisuun.

5. Rekisterin pitämisen peruste
Yhdistyslaki sekä henkilötietojen vapaaehtoinen luovuttaminen.

6. Rekisterin tietosisältö
Rekisteröidyistä kerätään ja tallennetaan seuraavat tiedot:
sukunimi, etunimi, lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka ja liittymisvuosi

Rekisteröityjä voi myös halutessaan ilmoittaa vapaaehtoisesti yhdistysten omaa käyttöä varten rekisteriin seuraavat tiedot:
sähköpostiosoite, puhelinnumero, perhejäsenet ja alukseen liittyvät tekniset- ja historiatiedot.

Yhteydenottojen ja jäsenyyden myötä rekisteriin tallentuvat myös seuraavat tiedot:
laskutustiedot, maksutiedot, maksajatiedot

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot saadaan suoraan jäseniltä, yhdistyksen toimihenkilöiltä ja postin osoitepalvelusta.

8. Tietojen säilyttämisaika
Tietoja säilytetään kaksi kalenterivuotta jäsenyyden päättymisen jälkeen viranomaisvelvoitteiden täyttämiseksi.

9. Henkilötietojen käsittelijät
Henkilötietoja käsittelevät yhdistyksen kommodori, varakommodori sihteeri, rahastonhoitaja, Lahden satamakapteeni ja rekisterinhoitaja.

10. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja siirrot
Osoitetiedot postitukseen 2-4 kertaa vuodessa jäsenkirjeen postitusta varten.
Osoitetiedot kerran vuodessa jäsenmaksujen laskutusta varten.

11. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä Euroopan unionin ulkopuolelle.

12. Käyttäjien profilointi
Käyttäjiä ei profiloida.

13. Rekisteröidyn oikeudet
Tarkastusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat jäsenrekisteritiedot ja saada niistä pyydettäessä kopiot. Rekisteröidyn henkilöllisyys varmistetaan tarkistusten ja muutosten yhteydessä.
Korjausoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia itseään koskevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö tulee osoittaa rekisterinhoitajalle.
Oikeus tulla unohdetuksi: Rekisteröidyllä on oikeus saada tietonsa poistetuksi ilman aiheetonta viivästystä rekisteristä.
Valitusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus käsittelystä valvontaviranomaiselle.

14. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin tiedot on tallennettu yhdistyksen jäsenrekisteritietokantaan, joka on suojattu palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla. Tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt. Paperiset tulosteet rekisteristä säilytetään lukitussa huoneessa vain sen aikaa kun niitä käytetään jonka jälkeen ne tuhotaan polttamalla.
Rekisterin käyttöoikeus edellyttää rekisterinhoitajan (pääkäyttäjän) myöntämää käyttäjätunnusta. Pääkäyttäjä määrittää myös käyttäjille myönnettävän käyttöoikeustason. Sovelluksen käynnistäminen edellyttää henkilökohtaista salasanaa. Rekisterin käyttöä ja sisäänkirjautumista valvotaan.
Jäsenrekisterin käyttöoikeus on vain Päijänteen laivurit ry:n hallituksen jäsenillä ja nimetyillä toimihenkilöillä. Rekisteriä ylläpitävillä henkilöillä on salassapitovelvollisuus.
Mikäli tietosuojaloukkaus tai epäily tästä havaitaan, ilmoitetaan heti rekisterinhoitajalle. Rekisterinhoitaja hoitaa myös tarvittaessa ilmoitukset rekisteröidyille ja vastaavalle valvontaviranomaiselle.
Rekisterinhoitaja kirjaa kaikki ylös kaikki tietosuojaa koskevat tapahtumat.

15. Tietosuojaselosteen muuttaminen
Tätä tietosuojaselostetta päivitetään tarvittaessa esimerkiksi lainsäädännön, yhteystietojen, yhteyshenkilöiden tai toimintojen muuttuessa.
Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 17.5.2018

Comments